Get Adobe Flash player

HOTĂRÂREA nr. 152/03.09.2016
privind organizarea examenului de primire în profesie,
- sesiunea septembrie 2016

 

VALIDARE DOSARE CANDIDATI

Validare dosare candidati - sesiune Septembrie 2016

 

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R.  nr. 98/2016).

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”. 

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este miercuri, 17.08.2016, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 19.07. – 17.08.2015, orele 10 –16. Dosarul de înscriere se depune la sediul baroului, Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 18 – 20 august 2016 se vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

În perioada 22 – 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

Desfășurarea examenului

Luni, 12 septembrie 2016 - probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice.

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate  de pe site-ul baroului.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

_______________________________________________

Hot 48 - privind reducerea cu 50% a taxei de inscriere in barou

Hotarare Consiliu 59-2016 principii examen primire 2016_final_comunicata

Parteneri:

BAROUL ILFOV - Operator de Date cu Caracter Personal numar A.N.S.P.D.C. - 26116