Cu deosebita tristețe ne luăm rămas bun de la doamna avocat Trașcă Mihaela Florentina,
membră a Baroului Ilfov, care s-a dedicat profesiei juridice pe care au servit-o cu eleganță și demnitate.
(10.05.1984 – 11.11.2020)

Întregul corp profesional al avocaților adresează familiei sincere condoleanțe.
Fie ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace !


COMUNICAT 


HOTĂRÂREA CONSILIULUI BAROULUI ILFOV NR 70 DIN DATA DE 22.10.2020 PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV DIN DATA DE 17.10.2020 


HOTARAREA COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV DIN DATA DE 17.10.2020 

Acte contestatie


REZULTATUL ALEGERILOR ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI ILFOV

ORGANIZATE ÎN DATA DE 17.10.2020


Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 65/29.09.2020 – Validare candidaturi alegeri Barou Ilfov


Listele cu candidatii pentru organele de conducere ale Baroului Ilfov inscrisi la alegerile programate la 17.10.2020


Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 60 din 25.08.2020

privind validarea dosarelor candidatilor inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat

Sesiunea Septembrie 2020


Convocare 

la Adunarea Generală Electivă a Baroului Ilfov

Consiliul Baroului Ilfov, în baza prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, ale Statutului Profesiei de Avocat şi ale Regulamentului pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Ilfov, aprobat de Consiliul Baroului Ilfov în data de 11.08.2020,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI ILFOV

pentru data de 17.10.2020, ora 10:00, în format electronic, cu următoarea ordine de zi:

                Ordinea de zi a Adunării Generale Elective:

 1. Alegerea Decanului Baroului Ilfov;
 2. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Ilfov;
 3. Alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Ilfov;
 4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Ilfov;

            Adunarea Generală Electivă a Baroului Ilfov se va desfășura conform Regulamentului de Alegeri adoptat de Consiliul Baroului Ilfov în luna August 2020.

          Conform art. 54 alin. (1) din Legea 51/1995, „adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majorității membrilor adunării generale a baroului.”  Condiția de cvorum se va verifica după terminarea procesului de vot, respectiv la ora 24:00.

          În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum la prima convocare, Consiliul Baroului Ilfov convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală a Baroului Ilfov pentru data de 07.11.2020, ora 10:00, în același format și cu aceeași ordine de zi.

Lista avocati cu drept de vot

                                                                                        DECAN, 

                                                                                     Avocat Dr. LOVIN ŞERBAN NICULAE


EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2020:

Candidații care urmează să înscrie la Baroul Ilfov vor transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare baroului în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în perioada 27 Iulie 2020 – 21 August 2020, în intervalul orar 09:00-16:30.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 57/27.03.2020 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se va comunica exclusiv prin intermediul internetului, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx. Vă aducem la cunoștință faptul că trebuie scanate și comunicate următoarele acte:

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiarcererea de inscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată / adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitivcererea de inscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată/ adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 

În situația în care candidatul va fi admis, dosarul comunicat în format electronic va fi depus în original la secretariatul Baroului Ilfov la momentul solicitării de înscriere pe Tabloul Avocaților.

Pentru depunerea online a dosarului NU ESTE NEVOIE DE LEGALIZAREA DOCUMENTELOR. Acestea pot fi trimise fara a fi legalizate. Legalizarea documentelor solicitate în cererea de înscriere și/sau regulament se va putea efectua după promovarea examenului, în vederea depunerii înscrisurilor la barou pentru inscrierea în tabloul avocaților.

Taxa de examen este de 1.200 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”.

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este vineri, 21.08.2020, orele 15.00.

Perioada de înscriere este 27.07.2020 – 21.08.2020, în intervalul orar 09:00 – 16:30 al zilelor lucrătoare.

Verificare dosare

În data de 25.08.2020 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen și se vor comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, adică până la data de 26.08.2020 ora 16:00.

Desfășurarea examenului

Duminică, 20 Septembrie 2020 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la București.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50% conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, în timpul programului de luni pana vineri între 9:00 și 16:30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

 

 

Baroul Ilfov va informeaza

Avand in vedere starea de alerta instaurata pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 15.05.2020, accesul in sediul Baroului Ilfov se va face in timpul programului de lucru, respectiv in zilele lucratoare, in intervalul orar 10:00 – 16:00, in urmatoarele conditii:

–          Exclusiv pentru situatii care nu se pot rezolva prin intermediul postei electronice/banca;

–          Exclusiv cu programare. In acest sens se va apela/comunica prin e-mail secretariatul, in timp util si se va comunica motivul vizitei, secretariatul urmand a stabili de comun acord cu solicitantul data si ora la care se va putea prezenta la sediu. Secretariatul se va ocupa de pregatirea actelor necesare solicitantului pana la prezentarea acestuia la sediul baroului, asigurand in acest fel ca solicitantul nu va petrece mai mult de 5 minute in incinta sediului

–          Accesul este permis numai cu purtarea mastii de protectie.

–          Accesul in sediul baroului se face pe rand, numai cate o persoana.

            Solicitantii de ajutor public judiciar vor comunica numai prin intermediul postei, postei electronice sau telefaxului si vor indica in mod obligatoriu o adresa de e-mail sau un nr. de telefax la care vor receptiona raspunsul.