Anunt important:
Rezultatul verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea
sustinerii examenului de primire in profesia de avocat
– sesiunea septembrie 2014 –

 

ANUNT: „Baroul Ilfov organizeaza cu titlu gratuit pregatire pentru examenul de admitere in profesie, pentru avocatii stagiari”

 

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat 15 Septembrie 2014:

Candidatura nu este conditionata de domiciliul in fapt sau in drept al candidatului, acesta putand fi oriunde pe teritoriul tarii.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 01 august – 18 august 2014.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere (dosar plic) se depune în 3 exemplare (unul conținând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate, iar celelalte 2 conținând fotocopii certificate pentru conformitate ale actelor depuse în primul dosar) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen.

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea inscriere se anexează următoarele acte  :

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, în original, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 *Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de inscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, în original, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

 

Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti    nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, CIF 16137943, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este luni, 18.08.2014, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 01.08. – 18.08.2014, orele 10 –16. Dosarul de înscriere se depune la sediul baroului, Calea Moșilor, nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 19 – 21 august 2014 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

În perioada 23 – 25 august 2014 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

Desfășurarea examenului

Luni, 15 septembrie 2014 – proba unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice (pentru candidații la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calității de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și practice (pentru persoanele care au susținut examenul de definitivat în alte profesii juridice).

 

Regulamentul de examen, tematica si bibliografia pot fi descarcate de pe linkurile urmatoare:

1. Hotararea_962_24.05.2014

2.Tematica pentru Exament 2014

3.Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.ECIZIA_CP_128_2014

 

Relații suplimentare la telefon nr. 031/438.04.30, 0785298833,  email: secretariat@barou-ilfov.ro.

_______publicat 20.06.2014

ANUNȚ – Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2014.

Data desfăşurării examenului este 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 884 a Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013.

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice cu caracter preponderent teoretic, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi cu caracter preponderent practic – aplicativ pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Examenul se va desfăşura prin susţinerea unei probe tip grilă, care cuprinde:

– 100 de întrebări cu caracter preponderent teoretic, câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru candidaţii pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar;
– 100 de întrebări cu caracter preponderent practic – aplicativ câte 20 de întrebări din fiecare materie de examen, pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv.

Materiile de examen sunt:
– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
– drept civil;
– drept procesual civil;
– drept penal;
– drept procesual penal.

Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de examen, aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.

Tematica de examen a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 962/2014 şi reprodusă în anexa Deciziei Comisiei Permanente nr. 128/2014, ambele publicate pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile BucureştiCălăraşiGiurgiuIalomiţaIlfovConstanţaTulceaDâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile BraşovBuzăuCovasnaHarghitaMureşPrahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile AlbaBistriţa-NăsăudClujSălaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile DoljGorjMehedinţiOltArgeşTeleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile BacăuBotoşaniIaşiNeamţSuceava şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile GalaţiBrăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile AradBihorCaraş-SeverinHunedoaraSatu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

– Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune în intervalul 01 august 2014 – 18 august 2014 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.
– Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.
– În perioada 19 – 21 august 2014 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 23 – 25 august 2014 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.
– În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

Notă: Acest anunţ a fost publicat pe pagina de internet a U.N.B.R. ( www.unbr.ro ) şi în ziarul România Liberă din data de 11 iulie 2014

_______publicat 16.07.2014