EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2015:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 31 iulie – 17 august 2015.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin HOTĂRÂREA Nr. 1117 din 05 iunie 2015 a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3(trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. HOTĂRÂREA Nr. 1117/2015).

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de inscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de inscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

 

Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti    nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, CIF 16137943, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”.

 

Înscrieri

Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este luni, 17.08.2015, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 31.07. – 17.08.2015, orele 10 –16. Dosarul de înscriere se depune la sediul baroului, Calea Moșilor, nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În perioada 18 – 20 august 2015 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

În perioada 22 – 24 august 2015 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

Desfășurarea examenului

Luni, 14 septembrie 2015– proba unică- test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice.

 

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia pot fi descărcate  de pe site-ul baroului.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

 

– HOTĂRÂREA Nr. 37/16.06.2015 – privind taxă de admitere in Baroul Ilfov – pentru candidații înscriși la Baroul Ilfov și admiși la Examenul de primire în profesia de avocat în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar/avocat definitiv în sesiunea septembrie 2015, taxa pentru înscrierea în barou este în cuatum de 750 lei pentru avocatul stagiar și 1500 lei pentru avocatul definitiv.

 

– HOTARAREA Nr. 38/16.06.201 5 – Incepand cu data de 01.07.2015, studentii facultatilor de drept pot efectua, la cerere stagii de practica in cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat din Baloul Ilfov.

– HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2015

 

– HOTĂRÂREA NR. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregstirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii Juridice.

 

Rezultatul verificarilor dosarelor pentru candidatii inscrisi in vederea sustinerii examenului de primire in profesia de avocat, sesiunea Septembrie 2015.

DOSARE  VALIDATE  AV. DEFINITIV  <->  DOSARE  VALIDATE  AV.  STAGIARI