Hotararea Consiliului Baroului Ilfov nr. 56 din 28.08.2023 – privind validarea dosarelor candidatilor inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2023

 

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2023:

Hotărârea nr. 352/8 iunie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2023 – Regulament, Tematica și bibliografie

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Candidații care urmează să înscrie la Baroul Ilfov vor transmite cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare exclusiv în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în perioada 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16.00). NU ESTE NECESARĂ LEGALIZAREA DOCUMENTELOR ce urmează a fi încărcate în platforma de înscriere, se pot scana documentele originale. Legalizarea documentelor va fi necesară doar în condițiile promovării examenului, în vederea formării dosarului profesional și înscrierii în tabloul avocaților.

REGULI DEPUNERE ACTE

Vă aducem la cunoștință faptul că trebuie scanate separat și încărcate în platformă următoarele acte:

1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, cererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată / adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

 • 2. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitivcererea de înscriere în original, la care se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • certificatul de căsătorie, în copie certificată pentru conformitate, unde este cazul;
 • actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate;
 • diploma de licenţă în copie legalizată/ adeverință absolvire examen de licență în drept, în cazul în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de către facultate;
 • copie legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită, în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada îndeplinirii funcţiei de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani şi a promovării examenului de definitivat în profesia din care provine ori a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 14 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat; – se va atașa dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 2 alin. 3 din Regulamentul de organizare a examenului, respectiv un document oficial, emis de autoritatea organizatoare care, prin lege, a fost autorizată să organizeze examenul de definitivare în profesia juridică, prin care se atestă faptul că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise și s-a desfăşurat în baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat în profesia de avocat (ex: adeverință)
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se poate depune un singur certificat (dar care să conțină ambele referințe) sau două certificate separate, unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru).

Taxa de examen este de 1.800 lei şi se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2023”.

Înscrieri: Perioada de înscriere este 31 iulie 2023 (ora 8.00) – 25 august 2023 (ora 16.00)

Verificare dosare: În perioada 25 august 2023 – 28 august 2023 Consiliul Baroului va verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se va afișa pe pagina de intrenet a baroului și se va comunica prin intermediul e-mail-ului către fiecare candidat. Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare.

Desfășurarea examenului: 17 septembrie 2023 – probă unică – Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Pentru relații suplimentare sau asistență, puteți apela secretariatul baroului  la nr. de telefon: 0785298832, în intervalul orar 9:00 și 16:30 al zilelor lucrătoare sau la e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.

# În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.

## Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.