VALIDARE DOSARE CANDIDATI – sesiunea Septembrie 2017

Candidati examen – Stagiari

Candidati examen – Definitivi

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

                    

Consiliul Baroului Ilfov informează candidații cu privire la înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2017:

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, se vor înscrie la Baroul Ilfov în intervalul 03 iulie 2017 – 31 iulie 2017.

Condițiile de înscriere, cererea-tip, conținutul dosarului, regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 243 din 17 iunie 2017  a Consiliului U.N.B.R.

Înscrierea candidaților se va realiza distinct, în funcție de calitatea pe care aceștia o vor obține, în urma promovării examenului, respectiv de avocat stagiar sau avocat definitiv.

Dosarul de înscriere se depune în 3 (trei) exemplare (un exemplar original + două exemplare în copie certificată) și va conține cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 242/17.06.2017)

 1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, iar separat se va prezenta și o evaluare psihiatrică;*
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

 2. Pentrudobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;*
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

*Nota: se depun două certificate : unul privind starea de sănătate a candidatului (ce poate fi emis de către orice medic generalist), iar altul privind o evaluare psihiatrică (ce va fi emis de către un specialist psihiatru)

           Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.  

Înscrieri

        Ultima zi de înscriere (de depunere a documentației) este luni, 31.07.2017, orele 16.00.

Perioada de înscriere este 03.07.2017 – 31.07.2017, în intervalul orar 09:00 – 16:00 a zilelor lucrătoare. Dosarul de înscriere se depune personal, la sediul baroului, Calea Moșilor nr. 88, Sector 3, București.

Verificare dosare

În data de 01 august 2017 se vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se vor afișa la sediul baroului la ora 16:00, conform prevederilor Regulamentului de examen.

Candidații respinși în urma verificării vor putea formula contestații în termen de 24 de ore de la afișare, adică până la data de 02 august 2017 ora 16:00.

Desfășurarea examenului

Vineri, 01 septembrie 2017 – probă unică – test grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice și aptitudinilor de a aplica aceste cunoștințe în cazuri practice ce se va desfășura la Bucuresti.

Regulamentul de examen se descaracă de aici, precum și tematica ce se descaracă de aici.

Candidații care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul Baroului Ilfov, în cazul în care vor fi declarați admiși, vor beneficia de reducerea taxei de înscriere pe tabloul avocaților cu 50 % conform Hotărârii Consiliului Baroului Ilfov nr. 48/13.04.2016.

Relații suplimentare la telefon: 031/438.04.30, e-mail: secretariat@barou-ilfov.ro.