Legislatia privind comunicarea actelor administrative

_______publicat 3 decembrie 2014
 

Legea privind >>> Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat – REPUBLICARE

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.

(2)Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

(3)Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.

Art. 2

(1)În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.

(2)Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului.

(3)Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.

(4)Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.

(5)În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.

>>> Cititi Legea Completa aici <<<

 

Statutul profesiei de avocat

___________

@Text actualizat la data de 20.08.2012. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Hotararea nr. 7/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 20/08/2012.
CAPITOLUL I
Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat

 

   Art. 1. – (1) Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare, functionare si conducere autonome, stabilite in conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si ale prezentului statut.
   (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
   a) principiul legalitatii;
   b) principiul libertatii;
   c) principiul independentei;
   d) principiul autonomiei si descentralizarii;
   e) principiul pastrarii secretului profesional.
   Art. 2. – (1) Scopul exercitarii profesiei de avocat il constituie promovarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, de drept public si de drept privat.
   (2) In exercitarea dreptului la aparare recunoscut si garantat de Constitutia Romaniei, republicata, de lege, de pactele si de tratatele la care Romania este parte, avocatul are dreptul si obligatia de a starui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justitie, pentru un proces echitabil si solutionat intr-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea partilor.
   Art. 3. – (1) In exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, prezentului statut si codului deontologic.
   (2) Profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul avocatilor intocmit de baroul din care fac parte.
   (3) Un avocat nu poate fi inscris decat intr-un singur barou si nu isi poate exercita concomitent activitatea in doua sau mai multe forme de exercitare a profesiei.
   (4) Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de Lege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si in tabloul avocatilor sau, dupa caz, de catre orice persoana juridica, cu exceptia societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata.
   Art. 4. – (1) Profesia de avocat este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei si descentralizarii, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.
   (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.
   (3) Avocatul are dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale profesiei, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut.
   (4) Competenta si atributiile organelor de conducere ale profesiei sunt prevazute de Lege si de prezentul statut.
   Art. 4– (1) Persoanele care indeplinesc functii in cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si institutiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurari a Avocatilor si filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotarari sau decizii ori la incheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru sotul/sotia ori pentru rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv ale acestora.
   (2) De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care au relatii cu caracter patrimonial.
   (3) In cazul existentei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate sa se abtina de la solutionarea cererii, de la participarea la luarea hotararii sau deciziei, informand in prealabil, in acest sens, organul profesional corespunzator.
   (4) Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana indicata la alin. (1), sotul/sotia, rudele sau afinii acesteia pana la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natura patrimoniala, care poate influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor acesteia.
   (5) Incalcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava.